> Начало > Финанси, счетоводна дейност и бюджет > БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

ДАННИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Община Смолян
Смолян
бул."България № 12
ЕИК BG000615118

 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 


ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – КЛОН СМОЛЯН


BIC код - IABGBGSF

BG 66 IABG 7491 3350005003 – НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

BG 22 IABG 7491 3250005003 – ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА

 


ОБЩИНСКА БАНКА


BIC код - SOMBBGSF

BG 02 SOMB 9130 31 102963 00  –  БЮДЖЕТНА СМЕТКА

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44  –  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

IBAN сметка

Вид плащане

Код за вид плащане

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Окончателен годишен 
/патентен/ данък

44 14 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Данък върху 
недвижимите имоти

44 21 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Данък върху наследствата

44 22 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Данък върху 
превозните средства

44 23 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такса за битови отпадъци

44 24 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Данък при придобиване на 
имущество по дарения 
и възмезден начин

44 25 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Туристически данък

44 28 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Други данъци

44 34 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Нетни приходи от продажби
на услуги, стоки и продукция

44 40 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Приходи от лихви по 
текущи банкови сметки

44 43 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Глоби, санкции и неустойки,
нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Други неданъчни приходи

44 70 00

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за технически услуги

44 80 01

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за ползване 
на детски градини

44 80 02

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за ползване 
на детски ясли

44 80 03

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за административни услуги

44 80 07

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за ползване на пазари, 
тържища и други

44 80 08

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за ползване на полудневни
детски градини

44 80 09

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Такси за гробни места

44 80 11

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Туристически такси

44 80 12

BG 79 SOMB 9130 84 102963 44

Други общински такси

44 80 90