> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.08.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

КНИГА V


ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническо предложение

Приложение  № 3 - Ценово предложение

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 - Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 -  Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 - Списък на доставките

Приложение  № 9 - Списък на MПС

Приложение  № 10 -  Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните

 

КНИГА VI

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА

 

КНИГА VII

АКТУАЛЕН БЮЛЕНТИН НА "ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА" АД