> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ З

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.08.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 17 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029/20.05.2013 г.“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9032700 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

 

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Техническо предложение

Образец № 2 - Ценово предложение

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители

Образец № 4 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 5 - Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта

Образец № 6 - Проект на договор

Образец № 7 - Списък услуги

Образец № 8 - Списък лица

 

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Ж.К. НОВ ЦЕНТЪР

 

 

ПЪТЕН ВЪЗЕЛ - П.БЕРОВ

 

УЛ.СПАРТАК

 

УЛ.СНЕЖАНКА И ГРУДЬО ВОЙДОВА

 

ХАН АСПАРУХ

 

Тази документация е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.