> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА О

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

30.06.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските заведения към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КНИГА III

УКАЗАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

КНИГА IV

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕКНИГА V


ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническа оферта

Приложение  № 3 - Ценова оферта

Приложение  № 4 - Информация за общия оборот за последните три финансови години - 2010, 2011 и 2012 г.  

Приложение  № 5 - Списък основните и сходните договори

Приложение № 6 - Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г_ за хигиената на храните

Приложение №7 - Декларация от подизпълнител относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката

Приложение  № 8 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение  № 9 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение  №10 -  Декларация от участника, че е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката и с документацията за участие, че ще спазва всички условия, необходими за участие и изпълнение на поръчката, че няма да разпространява данни, свързани с поръчката, че приема и ще спазва етичните клаузи на обществената поръчка

Приложение  №11 - Декларация за приемане на проекта на договор

Приложение  №12 - Списък на персонала

Приложение  №13 - Декларация за ангажираност

Приложение  №14 - Проект на договор