> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА Г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.06.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9031427 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

01.09.2014г.

ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на обществената поръчка

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Оценка на офертите

 

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта

Образец № 4 - Списък на подизпълнителите

Образец № 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор

Образец № 8 - Списък на договорите за проектантски услуги

Образец № 9 - Списък на лицата

Образец № 10 - Професионална автобиография

Образец № 11 - Декларация за ангажираност

Образец № 12 - Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ

 

Тази документация е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.