> Начало > Обществени поръчки > Община Смолян обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с наименование "Оптимизиране н

Община Смолян обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с наименование "Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19 - кметски наместничества"

18.06.2010
Процедурата се обявява във връзка с изпълнението на проект "Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян" по договор за безвъзмездна помощ № А09-31-151-С/12.06.2009 г., финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ.   Документацията за участие в процедурата е предоставена като прикачени файлове:
 1. Техническо задание
 2. Указания
 3. Специфични изисквания
 4. Методика за оценката
 5. Договор
 6. Образец на офертата
 7. Съдържание на документацията
 8. Банкова гаранция
 9. Банкова гаранция - участие
 10. Декларации - образци
 11. Ценово предложение
 12. Решение
 13. Обявление