> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА Г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

15.04.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран по ОП „Техническа помощ“.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9028296 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на обществената поръчка

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Mетодика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта

Образец № 4 - Списък на подизпълнителите

Образец № 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор