> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.04.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

  1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – ДОСТАВКА НА МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ
  2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/

 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

КНИГА V

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕКНИГА VI


ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническа оферта

Приложение  № 3 - Ценова оферта

Приложение  № 4 - Декларация за използване на подизпълнител

Приложение  № 5 - Декларация от подизпълнител

Приложение  № 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и 5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение  № 7 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение  № 8 - Декларация условия

Приложение  № 9 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Приложение  № 10 -  Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните

Приложение  № 11 - Информация оборот

Приложение  № 12 - Списък договори 

 

КНИГА VII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА