> Начало > Обществени поръчки > Класиране от процедура с три оферти за извършване на услуга с предмет Въвеждане на модел за самооце

Класиране от процедура с три оферти за извършване на услуга с предмет Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF) в рамките на договор за безвъзмездна помощ № A 09 – 31-151-С/12.06.2009 г. за реализацията на проект „Е-мрежа за администр

26.09.2009
Въз основа на протокол от 03.09.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-2633/14.08.2009г. за събиране, разглеждане и оценяване на три оферти за извършване на услуги с предмет „Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF)” в рамките на договор за безвъзмездна помощ № A 09 – 31-151-С/12.06.2009 г. за реализацията на проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, комисията реши: Съобразно критерия за оценка на офертите за изпълнение на услугата - Най-ниската  предложена крайна цена, комисията класира подадените оферти както следва:             1. Класира на първо място кандидат „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД с най – ниска цена за изпълнение на услуги с Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF) в рамките на договор за безвъзмездна помощ № A 09 – 31-151-С/12.06.2009 г. за реализацията на проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян”; 2. Класира на второ място кандидата „Булекопроект 2006” ЕООД ; 3. Класира на трето място кандидата „ЮРО УЕЙ КОНСУЛТИНГ” ООД.