> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.04.2014

   

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 14 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9027901 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на обществената поръчка

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Декларация - закрила на заетостта

Образец № 4 - Списък на подизпълнителите

Образец № 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор

Образец № 8 - Информация оборот

Образец № 9 - Списък на основните договори

Образец № 10 - Списък на ключовите експерти

Образец № 11 - Автобиография

Образец № 12 - Декларация за ангажираност

Образец № 13 - Списък на техническото оборудване

 

“Тази документация е създадена в рамките на договор BG161PO001/5-02/2012/ 019 по проект„Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”