> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА Г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

02.04.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 

“Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9027785 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на обществената поръчка

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Методика за оценка

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Декларация - закрила на заетостта

Образец № 4 - Списък на подизпълнителите

Образец № 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор

Образец № 8 - Информация оборот

Образец № 9 - Списък на основните договори

Образец № 10 - Списък на ключовите експерти

Образец № 11 - Автобиография

Образец № 12 - Декларация за ангажираност

 

Проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № 13-13-134/ 27.11.2013 г.
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”