> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №12 ОТ 25.03.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА У

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №12 ОТ 25.03.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

25.03.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 11 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Смолян”

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на обществената поръчка

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Mетодика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

Образец № 1А - Техническа оферта за обособена позиция №1

Образец № 1Б - Техническа оферта за обособена позиция №2

Образец № 2А - Ценова оферта за обособена позиция №1

Образец № 2Б - Ценова оферта за обособена позиция №2

Образец № 3 - Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта

Образец № 4 - Списък на подизпълнителите

Образец № 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор