> Начало > Обществени поръчки > Обява за конкурс 4

Обява за конкурс 4

13.08.2009
На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение№ 132/30.07.2008г., № 170/02.10.2008г. и №320/27.07.2009г. на Общински съвет Смолян                                                                                 ОБЯВЯВА : І. Публично оповестени конкурси за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:   1.   Имот пл.№3 в околовръстен полигон на с. Полковник Серафимово, местност „Ирмахица”, общ. Смолян, ведно с масивна сграда Дата и час на провеждане 27.08.2009г., 9.00 часа Обща  площ: Площ на имот пл. №3 – 3260кв.м., застр. Площ на сградата – 780 кв.м. Първоначална цена: 1 025 000 лв., в т.ч. сграда – 948 762 лв. и земя – 76 238 лв., без   ДДС Депозитна вноска: 102  500 лв. 2.  Имот кад. №926.150 по кад. карта на гр. Смолян, участващ в УПИ VІ, в кв. 100 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, ведно с масивна сграда Дата и час на провеждане 27.08.2009 г., 9.10 часа Обща  площ: Площ на имота  - 2475 кв.м ; Застр. Площ на сградата – 480 кв.м  Първоначална цена: 278 100 лв., в т.ч. сграда – 112 500 лв. и земя – 165 600 лв., без   ДДС Депозитна вноска: 27 810 лв. 3.  Урегулиран поземлен имот ХХХІІІ, в кв. 17  по ПУП на с. Славейно, община Смолян Дата и час на провеждане 27.08.2009 г., 9.50 часа Обща  площ: Площ на имота 180 кв.м. Първоначална цена: 3 546 лв., без ДДС Депозитна вноска: 354,60 лв.   Конкурсните условия,  които кандидатите трябва да разработят в офертите са посочени в т. V от конкурсната документация. Конкурсна документация се получава в стая 233 на Община Смолян, всеки работен ден от 9.00 часа на 11.08.2009г. до 16.00 часа на 26.08.2009г., след представяне на документ за платени в касата на Община Смолян (стая № 424), невъзстановими 200 лева, с ДДС. Депозитите се внасят  по банкова сметка BG 29 IORT 80193350005000, при  ТБ “Инвестбанк” АД – клон Смолян, BIC код IORTBGSF не по- късно от 16,00 часа на 26.08.2009 година. Оглед на обектите е възможен всеки работен ден до 26.08.2009 год. включително  от 9,00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. Предложенията за участие в публично оповестените конкурси се подават в запечатан, непрозрачен плик в деня и часа на провеждането им, лично от кандидатите или упълномощени техни представители, в зала 211 на Община Смолян. При положение, че не са  постъпили предложения за участие в публично оповестените конкурси  или  постъпи само едно предложение, срокът за закупуване на документацията  няма да се удължава и договор ще се подпише с явилия се кандидат, ако отговаря на изискванията. В публично оповестените конкурси могат да участват всички физически и юридически лица закупили конкурсна документация и спазили процедурата по провеждането им.  Пълна информация за обектите, както и условията за конкурсите може да се получи в стая № 233 на Община Смолян и на тел. 0301/67-659.                                                    Дора Янкова КМЕТ на Община Смолян: