> Начало > Обществени поръчки > ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13.02.2009
На основание чл. 14 (1) (2) (3) (7) от Закона за общинската собственост, чл. 20, чл. 26 (1),  чл.58 (1) т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 615 от 28.05.2007 година и Решение № 34/28.02.2008 г., Решение № 285 /27.07.2005  г. на Общински съвет Смолян   О Б Я В Я В А           І. Публични търгове по оферти с тайно наддаване  за отдаване под наем за срок от 5 години на общински  имоти - помещения и терени, находящи се на територията на Община Смолян както следва:    1. Помещение № 315 за здравни услуги находящо се в “Стоматологична поликлиника“, построена в УПИ ІІІ - Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, с  обща площ – 297 кв.м. с начален годишен наем – 14,57 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.30 ч.   2. Помещение № 313 за здравни услуги находящо се в “Стоматологична поликлиника “, построена в УПИ ІІІ - Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, с  обща площ – 302 кв.м. с начален годишен наем – 14,80 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.35 ч.   3. Помещение № 511 за офис в “Стоматологична поликлиника “, построена в УПИ ІІІ - Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, с  обща площ –643 кв.м. с начален годишен наем – 15,30 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.40 ч.   4. Помещение № 507 за офис в “Стоматологична поликлиника “, построена в УПИ ІІІ - Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, с  обща площ – 13,95 кв.м. с начален годишен наем –586 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.45 ч.   5. Помещение № 506 за офис в “Стоматологична поликлиника “, построена в УПИ ІІІ - Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, с  обща площ –586 кв.м. с начален годишен наем – 13,95 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.50 ч.   6.Площ  от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща машина за топли напитки, находяща се на бул.Бъргария № 12, ситуирана в обслужващото помещение, ет.V с начален годишен наем –134 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.55 ч.   ІІ. До участие в търговете да се допускат кандидати, представили всички необходими документи : 1)      Оферта, включваща предложение за наем, не по-малък от обявения начален годишен наем и срока за наемане; 2)      Квитанция за внесен депозит в размер на 10% от началният годишен наем, внесен в касата на Специализирано звено “Стопанисване на собствеността“ / входа на ресторант Община Смолян /; 3)      Декларация за извършен оглед на обекта; 4)      Удостоверение от СЗ “СС” при Община Смолян, че нямат задължения към Община Смолян за неплатени наеми и консумативи; 5)      Удостоверение от Дирекция „ПНО и ОМП” при Община Смолян, че кандидата няма висящи съдебни дела и спорове с Община Смолян; 6)      Удостоверение за наличие или липса на задължения по Данъчно осигурителен процесуален кодекс, касаещи местни данъци и такси (Отдел „Местни данъци и такси”) - оригинал 7)      Копие от лична карта;       А за кандидатите юридически лица и следните документи : 8)      Удостоверение за актуално състояние ; 9)      Съдебно Решение за регистрация; 10)  Копие от ЕИК / Булстат/ ;   ІІІ. Оглед на обектите е възможен всеки работен ден от 10 до 16 часа до деня предшестващ търга.             Документите за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование на обекта на търга, както и името на участника, точен адрес или името на упълномощеното лице. В него се поставя първи плик, включващ всички документи посочени т.ІІ /2-9/ и втори плик съдържащ ценовото предложение. В плика се прилага и нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя. Участниците се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване. Търгът ще се проведе на 06.03.2009 г. от 08. 30  часа в зала № 211 на Община Смолян. В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите. Липсата дори и на един документ е основание кандидата да не бъде допуснат за участие в търга.            Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659                                     ДОРА ЯНКОВА @­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______КМЕТ на Община Смолян