> Начало > Обществени поръчки > ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13.02.2009
На основание чл. 14 (1) (2) (3) (7) от Закона за общинската собственост, чл. 20, чл. 26 (1),  чл.58 (1) т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 615 от 28.05.2007 година и Решение № 34/28.02.2008 г., Решение № 285 /27.07.2005  г. на Общински съвет Смолян   О Б Я В Я В А           І. Публични търгове по оферти с тайно наддаване  за отдаване под наем за срок от 5 години на общински  имоти - помещения в сграда  “Стоматологична поликлиника “, построена в УПИ ІІІ - Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, кв.Смолян, находящи се на територията на Община Смолян както следва:   1. Помещение № 401 и 401 А за зъботехнически  услуги, с  обща площ – 27.74 кв.м. с начален годишен наем – 566 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08,30 ч.   2. Помещение № 402 за зъботехнически  услуги, с  обща площ – 13.95 кв.м. с начален годишен наем – 285 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.35 ч.    3. Помещение № 404 за зъботехнически услуги с  обща площ – 14.06  кв.м. с начален годишен наем – 285 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.40 ч.   4. Помещение № 403 за зъботехнически  услуги, с  обща площ – 13,97 кв.м. с начален годишен наем – 285 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.45 ч.   5. Помещение № 407 за зъботехнически  услуги, с  обща площ – 17,28 кв.м. с начален годишен наем – 353 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.50 ч.   6. Помещение № 411 за зъботехнически  услуги, с  обща площ – 16,55 кв.м. с начален годишен наем – 338 лв., без ДДС с начален час на провеждане 08.55 ч.   7. Площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща кафе машина ситуирана на І етаж с начален годишен наем -134 лв.,без ДДС с начален час на провеждане 9,00ч.   ІІ. До участие в търговете да се допускат кандидати, представили всички необходими документи : 1)      Оферта, включваща предложение за наем, не по-малък от обявения начален годишен наем и срока за наемане; 2)      Квитанция за внесен депозит в размер на 10% от началният годишен наем, внесен в касата на Специализирано звено “Стопанисване на собствеността“ / входа на ресторант Община Смолян /; 3)      Декларация за извършен оглед на обекта; 4)      Удостоверение от СЗ “СС” при Община Смолян, че нямат задължения към Община Смолян за неплатени наеми и консумативи; 5)      Удостоверение от Дирекция „ПНО и ОМП” при Община Смолян, че кандидата няма висящи съдебни дела и спорове с Община Смолян; 6)      Удостоверение за наличие или липса на задължения по Данъчно осигурителен процесуален кодекс, касаещи местни данъци и такси (Отдел „Местни данъци и такси”)- оригинал 7)      Копие от лична карта;       А за кандидатите юридически лица и следните документи : 8)      Удостоверение за актуално състояние ; 9)      Съдебно Решение за регистрация; 10)  Копие от ЕИК / Булстат/ ;   ІІІ. Оглед на обектите е възможен всеки работен ден от 10 до 16 часа до деня предшестващ търга.             Документите за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование на обекта на търга, както и името на участника, точен адрес или името на упълномощеното лице. В него се поставя първи плик, включващ всички документи посочени т.ІІ /2-9/ и втори плик съдържащ ценовото предложение. В плика се прилага и нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя. Участниците се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване. Търгът ще се проведе на 05.03.2009 г. от 08.30 часа в зала № 211 на Община Смолян. В същия ден и час ще се извърши приемане на офертите и допускане на кандидатите. Липсата дори и на един документ е основание кандидата да не бъде допуснат за участие в търга.            Пълна информация за всеки обект, както и условията за търговете може да се получи в стая №233 на Община Смолян, тел. 0301/67-659                                      ДОРА ЯНКОВА @­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______КМЕТ на Община Смолян