> Начало > Обяви и съобщения > ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СМОЛЯН

05.12.2011
Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център - Смолян", Договор № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: -  Управител в Областен информационен център - Смолян - Експерт "Комуникация, информация и логистика"в Областен информационен център - Смолян - Експерт "Информационно обслужване и услуги"в Областен информационен център - Смолян   Необходими документи за участие, които кандидатите следва да представят са: 1.   Заявление до Кмета на Община Смолян за участие в конкурса за желаната длъжност; 2.   Автобиография в Europass формат; 3.   Копие от диплома за завършено висше образование и приложения към нея; 4.   Копие на трудова/служебна книжка, необходима за удостоверяване на изискуемия опит; 5.   Копие на удостоверение/сертификат за притежаване на компютърни умения; 6.   Други документи, доказващи необходимият опит за заемане на длъжността (копие на граждански/трудови договори, длъжностни характеристики, сертификати от преминати обучения и др.)   Документите за кандидатстване се подават на адрес: гр. Смолян, бул. "България" №12, Приемна №1 - Деловодство до 05 януари  2012г. включително.С условията за участие и провеждане на конкурса може да се запознаете в прикачените файлове.  
  1. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ.
  2. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛ _ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ
  3. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛ _КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА
  4. ОБЯВА_ЕКСПЕРТ_КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА
  5. ОБЯВА_ЕКСПЕРТ__ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ
  6. ОБЯВА_УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ
  7. ЛИТЕРАТУРА ЗА САМОПОДГОТОВКА