> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.05.2013

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.918.705, УПИ ХVІ-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.17 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН ц.ч.


На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и във връзка със Заповед №8/13.03.2013 год. на Кмета на Община Смолян, ГЕОРГИ АНТОНОВ ГОРАНОВ УВЕДОМЯВА заинтересованите, че на 23.05.2013 год. от 17.00 ч. в механа ЧАРШИЯТА , гр.Смолян, ул.”Тракия” №55, ще се проведе обществено обсъждане на изготвения проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на имот с идентификатор 67653.918.705, УПИ-ХVІ-за озеленяване в кв.17 по действуващия ЗРП на гр.Смолян ц.ч., с определяне начина на застрояване по ограничителните линии на застрояване в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10 м./З етажа/ озеленяване 40%, плътност 60%, кинт 1.2.
 

 

 ОБЯВА ЗА ИНДИФИКАТОР 67653,918,705