> Начало > Обществени поръчки > ПОКАНА С ИЗХ. № 18 ОТ 03.04.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕ

ПОКАНА С ИЗХ. № 18 ОТ 03.04.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

03.04.2013

 

ПОКАНА С ИЗХ. № 18 ОТ 03.04.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,С ПРЕДМЕТ:

 

„Изготвяне на финансов анализ с включен анализ на разходите и ползите по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.”

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ  №1 - Техническа оферта 

ОБРАЗЕЦ  №2 - Ценова оферта

ОБРАЗЕЦ  №3 - Декларация - закрила на заетостта

ОБРАЗЕЦ  №4 - Списък на подизпълнителите

ОБРАЗЕЦ  №5 - Декларация от подизпълнител

ОБРАЗЕЦ  №6 - Декларация - условия на договора

ОБРАЗЕЦ  №7 - Проект на договор

ОБРАЗЕЦ  №8 Информация оборот

ОБРАЗЕЦ  №9 - Списък на договорит

ОБРАЗЕЦ  №10 - Списък на експертите за изпълнение

ОБРАЗЕЦ  №11 - Автобиография

ОБРАЗЕЦ  №12 - Декларация - ангажираност