> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.03.2013

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: 

 

„Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.”.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за оценка

 

ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ  №1 - Техническа оферта 

ОБРАЗЕЦ  №2 - Ценова оферта

ОБРАЗЕЦ  №3 - Декларация - закрила на заетостта

ОБРАЗЕЦ  №4 - Списък на подизпълнителите

ОБРАЗЕЦ  №5 - Декларация от подизпълнител

ОБРАЗЕЦ  №6 - Декларация - условия на договора

ОБРАЗЕЦ  №7 - Проект на договор

ОБРАЗЕЦ  №8 - Списък на договорите