> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗО

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

08.03.2013

 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ:

 

„Изготвяне на оценки за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти, изработени в изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.”.

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Техническо задание


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Описание и специфични условия на поръчката

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертитеОБРАЗЦИОбразец № 1 - Техническа оферта

Образец № 2 - Ценова оферта

Образец № 3 - Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта

Образец № 4 - Списък на подизпълнителите

Образец № 5 - Декларация от всеки от подизпълнителите

Образец № 6 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор

Образец № 7 - Проект на договор

Образец № 8 - Списък на договорите за одитни услуги

Образец № 9 - Декларация за липса на обстоятелства по чл.166, ал.4 от ЗУТ