> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

16.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ


На основание чл.26, ал.2, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за приемане на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.
В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян -4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.
Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗУО настоящата наредба се публикува на интернет страница на Общината, като на 15.12.2020 г. ще се проведе обществено обсъждане на проекта за наредба в стая 247 от 16.00 ч. в сградата на Община Смолян. В обсъждането могат да участват всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации.

С уважение,

Николай Тодоров Мелемов
Кмет на община Смолян

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви

PDF Файл - Проект на Наредба №9