СЪОБЩЕНИЕ

16.11.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,
На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностени водени обекти, поречие на р.Арда, които са част от водно тяло с код BG3AR800R030 –„Река Черна от гр.Смолян до устие“ и водно тяло с код BG3AR800R031 –„Река Бяла и нейните притоци ПБВ“ , с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обект: „Интегриран воден проект на агломерация гр.Смолян“ касаещ изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция и рехабилитация на съществуваща такава в обхвата на обект „Канализационна система“ на гр.Смолян, община Смолян.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН