СЪОБЩЕНИЕ

16.11.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 1544/12.11.2020 г. за "Отглеждане на риба" в ПИ 001567 в местност „Ровино“, в землището на с. Подвис, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34626.

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян