> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.11.2020

 


Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №305 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 24.09.2020 год., протокол №14 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за /ПУП/ Подробен устройствен план - устройствена план - схема за обект : “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3, гр. Смолян, обл. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори : 67653.915.357, 67653.915.375, 67653.915.376, 67653.915.378, 67653.915.391, 67653.915.392, 67653.915.393, 67653.915.394, 67653.915.404, 67653.915.431, 67653.915.433, 67653.915.545, 67653.917.136, 67653.917.141, 67653.917.492, 67653.917.496, 67653.917.499, 67653.917.500, 67653.917.575, 67653.917.576, 67653.917.577, 67653.917.578, 67653.917.584, 67653.917.587, 67653.917.588, 67653.917.589, 67653.917.590, 67653.917.592, 67653.917.597, 67653.917.617, 67653.917.618, 67653.917.621, 67653.917.622, 67653.917.628, 67653.917.704, 67653.917.770, 67653.917.771, 67653.917.925, 67653.917.940, 67653.917.941, 67653.917.1067, 67653.918.1, 67653.918.2, 67653.918.6, 67653.918.7, 67653.918.11, 67653.918.13, 767653.918.48, 67653.934.6, 67653.934.18, 67653.934.19, 67653.934.59, 67653.934.77, 67653.934.98, 67653.934.99, 67653.934.116, 67653.934.138, 67653.934.143, 67653.934.146, 67653.934.147, 67653.934.150, 67653.934.154, 67653.934.184, 67653.934.202, 67653.934.203, 67653.934.211, 67653.934.225, 67653.934.394 и 67653.934.396„.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №305


Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №310 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 24.09.2020 год., протокол №14 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за /ПУП/ Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в поземлен имот с идентификатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор 67547.5.91 по кадастралната карта на с.Смилян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №310


Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №311 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 24.09.2020 год., протокол №14 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за /ПУП/ Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.243 на Л. Латунов в гр. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор 67653.1.651 по кадастралната карта на гр. Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №311


Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №312 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 24.09.2020 год., протокол №14 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за /ПУП/ Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелни линии 20kV- втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект: “Кабелен електропровод 20 kV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи Дивелъпмънт““ с. Стойките, община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори : 69345.10.106 и 69345.11.133 по кадастралната карта на с. Стойките.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №312


Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №314 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 24.09.2020 год., протокол №14 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за /ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : V – жилищен блок на „Редки метали“ и цех за производство на колбаси в кв.35, УПИ II – поща и битови услуги в кв.36 и промяна на улична регулация по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, Община Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №314


Проектите и Заповедите са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12.