> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.11.2020

 


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-071/06.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VIII-929 /за ПИ с идентификатор 67653.911.31/ с преотреждане на същият в УПИ VIII-31 за жилищно строителство и гаражи в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 50%, плътност -50%, кинт 1.2 в кв.1 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-071


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-072/06.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива от АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ , с подробен устройствен план-устройствена план схема и технически инвестиционен проект за обект: ”Изграждане на кабелна линия захранваща линия НН 1kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1098 на Път III-866 „Девин-Стойките“ км 33+630, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т./Тол/ и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т./електронна винетка/“.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-072


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-073/06.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на ПИ №2 с образуване на два нови УПИ I-2 за жилищно строителство и УПИ II-2 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40-60%, плътност -20-60%, кинт 1.2 в кв…/нов/, по плана на с.Липец, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-073


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-074/06.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-5 с образуване на два нови УПИ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.11 по плана на с.Сивино, общ.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-074


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-075/06.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХI-934 за жилищни нужди и хотел /за ПИ с идентификатор 67653.917.934/ с преотреждане на същият в УПИ ХХI-934 за жилищни нужди, търговия и обществено обслужващи дейности в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 30%, плътност -70%, кинт 2.0 в кв.221 по плана на гр.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-075


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-076/06.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I –озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.914.419/ с присъединянане към УПИ II- за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.30, по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-076


Проектите и Заповедите са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12.