СЪОБЩЕНИЕ

10.11.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 1518/05.11.2020г. за „Сграда за обществено обслужване“, в УПИХХХVII-910, кв.1, в регулационните граници на гр. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34602

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян