СЪОБЩЕНИЕ

16.10.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Смолян Ви информира, че изготвя проект на „План за действие за устойчива енергия и климат на община Смолян (2021-2030 г.)”. В тази връзка в Общинска администрация е постъпило Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми №СМ-04-ЕО/2020 на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян.

Пълния текст на решението може да намерите на следния линк!
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян