> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

15.10.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-073/09.10.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена Устройствена план - схема на обект : „Сградно водопроводно и канализационно отклонение за водоснабдяване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67547.501.784, УПИ ХХI – 501.784 в кв.37 по плана на с. Смилян, общ Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67547.501.753, 67547.501.754, 67547.501.784, 67547.501.1432, 67547.501.1624 и 67547.501.785 по кадастралната карта на с. Смилян.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855