> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.10.2020

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-059/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП–устройствена план-схема за обект: „Външни В и К връзки към жилищна сграда в УПИ IV, кв.245 по плана на гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.917.500 и 67653.917.1018 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-059


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-060/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП–ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване и на част от УПИ изолационно озеленяване, като за част от същите се обособява нов УПИ – за автоуслуги и обществено обслужване в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност 80% кинт 2.5 в кв.106 по плана гр.Смолян, кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-060


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-061/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП–ПРЗ на УПИ II-за жилищно строителство /за ПИ с идентификатор 67653.920.941/ със запазване на устройствените показатели в кв.49 по плана гр.Смолян, кв.Райково.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-061


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-062/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП–ПРЗ на УПИ III-Централно районна ремонтна работилница на Горско–стопански комбинат Смолян /за ПИ с идентификатори 67653.912.238 и 67653.912.431/ с образуване на нови УПИ за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60% кинт 1.2 и УПИ за производствени дейности в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м. озеленяване – 20%, плътност -80% кинт 2.0 в кв.38 по плана гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-062


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-063/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ ХХХV-506 /ПИ с идентификатори 67653.919.490/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 30-50%, плътност -25-70%, кинт 1.0-2.0 в кв.4 по плана гр.Смолян, кв.Райково.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-063


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-064/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХ-обществена тоалетна и на част от УПИ Озеленяване с образуване на нов УПИ – обществено обслужване, в устройствена зона „Об“ и височина на застрояването 10 м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 2 в кв.12, по плана гр.Смолян, кв.Смолян-ц.ч..

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-064


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-065/24.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХI-Озеленяване с образуване на нови УПИ …за жилищно застрояване, …за жилищно и обществено обслужване и ...за социални жилища, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м., озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.137, по плана гр.Смолян, кв.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-065


Проектите и Заповедите са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12.