СЪОБЩЕНИЕ

06.10.2020

 Съобщение
На 31.10.2020г. изтича срока за подаване на Заявления - Приложение №1, Приложение №1а и Приложение №1б
/ползване намаление за такса битови отпадъци за 2021г./

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Напомняме Ви, че срокът за подаване на Заявление – Декларация по Образец относно Приложение №1 /бр.съдове/ съгласно чл.22 ал.1 т.2, Приложение №1а /незастроени урегулирани имоти и незавършено строителство/ съгласно чл.23 ал.1 и ал.2 и Приложение №1б /жилищни и нежилищни имоти, които не се ползват през течението на годината/ съгласно чл.23 ал.3 т.1 от Наредба № 2 за Определянето и администирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян е до 31.10.2020г.