> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 611

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 611

01.10.2020

 На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-056/12.08.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка кв.189 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. Промяната обхваща УПИ II – 1171 и УПИ IV – 1170.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 611