ОБЯВЛЕНИЕ

28.09.2020

 Oбщина Смолян, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”, по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

ОБЯВЯВА
ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА «СОЦИАЛЕН РАБОТНИК», ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА «ПРИЕМНА ГРИЖА», ЧАСТ ОТ ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА - СМОЛЯН

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ 

 

PDF Файл - Обявление

WORD Файл - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 107а

WORD Файл - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 313

WORD Файл - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

WORD Файл - CV