> Начало > Обяви и съобщения > постъпило Уведомление за инвестиционно предложение

постъпило Уведомление за инвестиционно предложение

07.08.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 1139/06.08.2020 г. за „Животновъден обект за оглеждане до 250 бр. телета“, в ПИ №46, УПИ I в урбанизираната територия на с. Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33471