СЪОБЩЕНИЕ

06.08.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 1122/04.08.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Кравеферма за отглеждане на 200 броя говеда", в ПИ №00597.501.799.6, землище на с. Арда, общ. Смолян, обл. Смолян.
Копие на документацията може да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33750


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян