СЪОБЩЕНИЕ

03.08.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 1101/30.07.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Събиране, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци“ на площадка №1 в поземлен имот 67653.923.245 в промишлена зона "Трандевица", гр. Смолян и на площадка №2 - включваща строителните обектите и/или обектите за премахване/разрушаване на територията на област Смолян.
Копие на документацията може да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33735


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян