> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2166

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2166

30.07.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност „Дупката”, землище на с. Соколовци, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2166