> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 670

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 670

30.07.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII / за ПИ с идентификатор 67653.917.248/, с образуване на нови УПИ VII - за жилищно строителство и УПИ…за жилищно строителство, в устройствена зона „Жс” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 30%, плътност 70%, кинт 2.0 в кв.184, по плана на гр.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 670