> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

23.07.2020

 Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-53/16.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Външен водопровод за газоразпределителна станция за природен компресиран газ в УПИ ХXVIII-934.282, кв.11 по плана на гр.Смолян-ц.част“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.934.278, 67653.934.282 и 67653.934.284 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-053


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-054/16.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване за част от УПИ I-Комплексно жилищно строителство /за ПИ с идентификатор 67653.926.222/ с образуване на нов УПИ за жилищно застрояване и гаражи в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.99 по плана на гр.Смолян,кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-054


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-055/22.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-483 /за ПИ с идентификатор 67653.925.45/ в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в кв.7 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-055


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-056/22.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-492 /за ПИ с идентификатор 67653.925.60/ с присъединяване на част от УПИ I-озеленяване и гаражи към същия в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в кв.7 по плана на гр.Смолян,кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-056


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-057/22.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП– План за регулация и план за застрояване на част от УПИ II – за озеленяване, като за част от същия се обособява нов УПИ - за сграда със смесено предназначение в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 15м. озеленяване – 20%, плътност 80%, кинт 3. в кв.166, по плана на гр.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-057