> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.07.2020

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №218 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.05.2020 год., протокол №9 е разрешен и одобрено задание с изработен проект за ПУП- парцеларен план за обект: „Външен водопровод към конна база в УПИ I - 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 43219.2.298, 43219.2.951, 43219.2.1126 и 43219.2.1127 по кадастралната карта на на землището на с. Левочево.


PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №218 НА ОБС-СМОЛЯН