> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

16.07.2020

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-046/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за нареждане за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ Х-925.18 инд.жил.стр. и Озеленяване с присъединяване на част от УПИ Озеленяване към УПИ Х-925.18 инд.жил.стр. в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., озеленяване –40%, плътност 60%, кинт 1.2 в кв.3, по плана на гр.Смолян,кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-046


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-047/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП –– ПРЗ и РУП -План за регулация, план за застрояване и работен устройствен план за УПИ VIII-529 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -50%, кинт 1.0 в кв.66 по плана на с.Смилян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-047


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-048/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване за УПИ I-492-обществено обслужване, офиси и магазини /шоурум/ и промяна на уличната регулация от о.т.403, през о.т.404 до о.т.405 в кв.57 по плана на с.Смилян. Преотреждане на УПИ I-492-обществено обслужване, офиси и магазини /шоурум/ в УПИ I-492, 491 за жилищно строителство, къща за гости в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 в в кв.57 по плана на с.Смилян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-048


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-049/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ II-367 в кв.21 по плана на с.Широка лъка. Застроителната линия от изток е на калкан със застрояване до два етажа. От запад застроителната линия е по парцелната граница. От юг застрояването е до регулационната линия, като застрояването е до един етаж.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-049


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-050/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП– План за регулация и план за застрояване за част от УПИ XXIII с образуване на нов УПИ за производствени нужди, в устройствена зона „Пп” и височина на застрояването 8м. озеленяване – 20%, плътност -80%, кинт 2.0 в кв.34, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-050


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-051/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Външен водопровод за газоразпределителна станция за природен компресиран газ в УПИ ХXVIII-934.282, кв.11 по плана на гр.Смолян-ц.част“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.934.278, 67653.934.282 и 67653.934.284 по кадастралната карта на гр.Смолян.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-051


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-052/03.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на УПИ ХVI-705 за жилищно строителство в кв.17 по плана на гр.Смолян-ц.ч.. Западната ограничителна линия на застрояване с височина до 3 ет./10.0м./ да се разположи на 1.5м. от регулационната линия на поземлен имот с идентификатор 67653.918.705.

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД №УТР-052


Проектите и Заповедите са изложени в приемна ”Устройство на територията Община Смолян - гр.Смолян бул. „България”№12.