> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 558

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 558

24.06.2020

 На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VI-176 за имот с кадастрален №176 в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност 60%, кинт 1.2. в кв.37, по плана на с.Петково, общ.Смолян.

ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТГЛЯНЕ

 

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 558