СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2020

 СЪОБЩЕНИЕ

до допуснатите кандидати за участие в конкурс
за длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“
 


І. Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест, на 30.06.2020г., от 09.00 часа, в зала №211, етаж ІІ, в сградата на Община Смолян, бул. „България“ №12. Интервюто с успешно издържалите теста ще се проведе в същия ден.


ІІ. Системата за определяне на резултатите от теста и интервюто е както следва:
1. Тест:
Три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор;
Всеки верен отговор на теста се оценява с 5 /пет/ точки;
Минималният резултат за допускане до интервю е 75 /седемдесет и пет/ точки;
2. Интервю:
За успешно издържал интервюто се счита кандидат с минимален резултат 55 /петдесет и пет/ точки, като сбор от точките дадени от всеки член на комисията /в Приложение 5/;
3. Окончателен резултат:
Окончателният резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от теста и интервюто умножени съответно по коефициент 3 /три/ за теста и коефициент 4 /четири/ за интервюто.

 

Председател на Конкурсната комисия: /п/

Момчил Николов,
Секретар на Община Смолян