СПИСЪК

22.06.2020

 СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността - Юрисконсулт
в административно звено - дирекция „Правно-нормативно обслужване”
в ОБЩИНА СМОЛЯН


Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БАКЛАРОВ
2. ЕВГЕНИ РАДКОВ ПАУНОВ
3. ПЕТЪР СТИЛЯНОВ ВОДЕНЧЕВ
4. МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ БАШЕВ
5. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПАВЛОВ
6. МАРИЯ-ЛУИЗА ЖИВКОВА КЪРШАЛИЙСКА
7. ВАСИЛ ЯНКОВ ПАКУЛЕВ

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 30.06.2020г. от 09.00 часа, в зала №211, етаж ІІ, в сградата на Община Смолян, бул. България 12.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма кандидати, които не се допускат до конкурс.


Председател на Конкурсната комисия: /п/

Момчил Николов
Секретар на Община Смолян

22.06.2020 г.