СЪОБЩЕНИЕ

19.06.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 843/17.06.2020 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Курортно строителство“ в поземлен имот с идентификатор: 73777.2.611, землище на с. Търън, общ. Смолян, обл. Смолян.
Копие на документацията може да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33388


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян