СЪОБЩЕНИЕ

19.06.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 833/17.06.2020г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Животновъден обект за пасищно отглеждане на 25 бр. коне“, находящ се в УПИ XL-462, кв.1 по действащия устройствен план на село Левочево, община Смолян, област Смолян.
Копие на документацията може да намерите на следния линк:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33014

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян