> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита проц

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

15.06.2020

 Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“


19.11.2020 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП


17.07.2020 г.

PDF Файл - Разяснение


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка


17.06.2020 г.

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл - Техническо задание

PDF Файл - Приложение - ТЗ - Заповед №РД-1177

PDF Файл - Приложение - ТЗ - График

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

ZIP Архив - ЕЕДОП

WORD Файл - Образци

PDF Файл - Методика