> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.05.2020

    Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява:


Заповед №УТР-033/14.05.2020 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План – схема за обект: „Дърводелски цех и офиси в УПИ IV, кв.94 по плана на гр.Смолян, кв.Устово“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.926.538, 67653.926.537 и 67653.926.535 по плана на гр.Смолян, общ.Смолян.

PDF Файл - Обявление по Заповед №УТР-033


 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян