> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.05.2020

  Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ обявява:


Решение №192 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.04.2020 год., протокол №8 се разрешава и е одобрено задание за изработване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ 1-172, II - 172, УПИ III - 172 и УПИ IV - 172 в кв.13 в местност „Фатово“, землище Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор 67653.6.505 по кадастралната карта на гр. Смолян.

PDF Файл - Обявление по Решение №192


Решение №193 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.04.2020 год., протокол №8 се разрешава и е одобрено задание за изработване на /ПУП-ПРЗ/ Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор73777.2.611 в местност „Лъките“, землище с.Търън, със следните устройствените параметри - устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 12 метра, кинт до 1.5, озеленяване - до 50% и улична регулация за новообразуваният УПИ.

PDF Файл - Обявление по Решение №193


Решение №194 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.04.2020 год., протокол №8 се разрешава и е одобрено задание за изработване на /ПУП/ Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори : 67653.16.37, 67653.590.343 и 67653.12.2 по кадастралната карта на гр. Смолян.

PDF Файл - Обявление по Решение №194


Решение №195 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.04.2020 год., протокол №8 се разрешава и е одобрено задание за изработване на /ПУП-ПРЗ/ Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри - устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 40%, височина на застрояване до 7 метра кота корниз и до 10 метра кота било, кинт до 0.8, озеленяване - до 50% и улична регулация за новообразуваните УПИ.

PDF Файл - Обявление по Решение №195


Решение №196 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.04.2020 год., протокол №8 се разрешава и е одобрено задание за изработване на /ПУП-ПРЗ/ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 67653.744.4 в местност „Спилак“, землище гр.Смолян, със следните устройствените параметри - устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 15 метра, кинт до 2.0, озеленяване - до 20% и улична регулация за новообразуваният УПИ.

PDF Файл - Обявление по Решение №196