СЪОБЩЕНИЕ

21.05.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 651/20.05.2020г. за „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“ в ПИ с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.38. 67653.86.39, 67653.86.40 с обща площ 8795 кв. м в м. „Дългото блато“, в землището на гр. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк!

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян