СЪОБЩЕНИЕ

21.05.2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 645/19.05.2020 г. за „Отглеждане на крави и телета в съществуваща сграда“ в ПИ с идентификатор 48814.1.65 в м. "Хатипски колиби", в землището на с.Могилица, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията можете да намерите на следния линк!
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян